Utskrift

Lederkompetanse

Lederstil

Jeg tilstreber en situasjonsbestemt lederstil. En slik lederstil vil imidlertid alltid være preget/begrenset av personlige egenskaper og de verktøy jeg har til rådighet i situasjonen.

Erfaringsmessig trives jeg best som leder i kunnskapsorienterte bedrifter hvor lederrollen har karakter av ”fremst blant likemenn”. Jeg legger vekt på å skape myndighet og respekt basert på personlig og faglig dyktighet, heller enn å utøve formell makt.
 
Kompetanse innen Endringsledelse / Organisasjonsutvikling

Ledelse under høy endringstakt er et kjernekompetanseområde. Jeg har mye erfaring med tiltak for å  høyne endringskompetansen hos de ansatte, samt å skape trygghet og tillitt i endringsprosessene. Dette var et prioritert område da jeg ledet overgangen fra Fornebu til Gardermoen som hovedflyplass. I denne prosessen utviklet jeg bl.a. egne dagskurs for topp-, mellom- og fagforeningsledere for å sikre en prosess med minimum forstyrrelser.

Relevant Utdanning

 • MBA med spesialisering innen organisasjonsutvikling, inkludert hovedoppgave med tema ”Mellomlederens rolle i større organisasjonsendringer”


Relevante Erfaringer / Resultater

 • Sentralt involvert i utvikling av ny organisasjon for Luftfartsverket, 1990-1992. Gikk deretter inn i en rådgiverstilling med oppfølging og tilrettelegging av den nye organisasjonen som hovedfelt. Holdt diverse foredrag for toppledere, mellomledere og ansatte for å høyne endringskompetansen.
 • Prosjektleder for overgangen fra Fornebu til Gardermoen som hovedflyplass. Mandatet inkluderte utvikling av et driftskonsept og en organisasjonsstruktur for den nye flyplassen samt utvikling av kompetanseplaner og utredning av juridiske og personalpolitiske aspekter for bedriften og de ansatte ved overgang fra forvaltningsbedrift til aksjeselskap.
 • Rådgivnings- og kursvirksomhet for norske kollektivtrafikkselskaper i en fase preget av restrukturering som følge av mange og store oppkjøp. Fokus på å heve endringskompetansen for selskapenes ledere og ansatte (NHO, 1995-1998)
 • Daglig lederansvar og personalansvar ved fusjonering av Interaktiva as med Telenor Business Solutions.
 • Daglig lederansvar og personalansvar ved fisjonering av Helsenettet as fra Interaktiva as i forkant av Telenors oppkjøp av Interaktiva as.
 • Daglig lederansvar for nedbygging / permitteringer og personalhåndtering av Interaktiva as og selskapets ansatte etter at Telenor besluttet å nedlegge selskapet i 2001.


Lederstillinger

Interaktiva AS

 • Administrerende direktør med lederansvar for 14 ansatte, med spesielt fokus på økonomistryring, medarbeider-utvikling, rapportering til Telenor-konsernet ogStyrearbeid.

 
NHO – Transportbedriftenes Landsforening

 • Utviklingssjef med lederansvar for 2 ansatte
 • Lederutvikling for daglige ledere i norske kollektivtrasport-selskaper


Luftfartsverket

 • Prosjektleder for overgangen til ny Hovedfplyplass – Prosjektlederansvar for 5 prosjektgrupper med tilsammen 30 medarbeidere fra 4 ulike organisasjoner.
 • Assisterende Økonomidirektør, med bl.a. resultatansvar for en omsetning på 4,3 milliarder NOK og ledelse av en avdeling med over 30 ansatte fordelt på 4 underavdelinger
 • Statistikksjef, lederansvar for en avdeling med 5 ansatte.
 • Fullført Luftfartsverkets interne 1-årige Lederutdanning

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge