Utskrift

Luftfartsverket (Avinor)

Firma: Luftfartsverket
Varighet: 1990 - 1995

Jeg hadde tilsammen 4 stillinger i Luftfartsverket:

1)
Stilling: Prosjektleder, Omstillingen fra Fornebu og Gardermoen til ny Hovedflyplass
Varighet: 1994-1995

Prosjektet var organisert som et samarbeid mellom Luftfartsverket og datterselskapet Oslo Hovedflyplass AS. Prosjektets oppgaver inkluderte følgende:

 • Designe et driftskonsept for Oslo Hovedflyplass A/S, inkludert organisasjonsstruktur og kompetanseprofil for Hovedflyplassen,
 • Utrede overgangen fra forvaltningsbedrift til aksjeselskap for de ansatte ved Fornebu og Gardermoen,
 • Utvikle strategi for kompetanseutvikling og planlegge kompetanseutviklingstiltak for oppgradering av kompetanse til å forestå drift av ny Hovedflyplass,
 • Planlegge overflytting av driftsmidler - utstyr, rullende materiell osv fra Fornebu og Gardermoen til ny Hovedflyplass,
 • Informasjon til ledere, ansatte og eksterne berørte parter om prosjektrelaterte problemstillinger


Som prosjektleder var jeg ansvarlig for prosjektets fremdrift, resultater og økonomi og arbeidet tett opp mot toppledelsen i Luftfartsverket og i Oslo Hovedflyplass AS. I alt 30 personer var involvert i prosjektarbeidet. Overgangen til ny hovedflyplass ble gjennomført "på budsjett og tid" med minimale avvik i henhold til planene utarbeidet av prosjektet.

2)
Stilling: Rådgiver, for Luftfartsverkets Trafikkdirektør
Varighet: 1993-1994

Stillingen innebar bl.a. ansvar for oppbygging av et styringssystem for Luftfartsverkets 13 nyetablerte Regioner, samt daglig oppfølgingen av Regionene.

3)
Stilling: Assisterende Økonomidirektør
Varighet: 1991-1993

Høsten 1991 ble jeg Økonomiavdelingens nestleder. Dette innebar fast stedfortrederfunksjon for Økonomidirektøren, samt ansvar for utviklingsprosjekter på økonomiområdet. Jeg var i perioden prosjektleder for bl.a. følgende prosjekter innenfor økonomiområdet:

 • Utvikling av en økonomisk styringsmodell for Luftfartsverket i forbindelse med etatens overgang til forvaltningsbedrift i 1993. Prosjektet innbefattet utarbeiding av overordnede økonomiske styringsprinsipper for konsernet.
 • Utredning av kost-nytte aspekter ved alternative former for internprisings-system for Luftfartsverket.
 • Utvikling og innføring av ny kontoplan for Luftfartsverket.


Stedfortrederfunksjonen innebar ansvar for konsernets totaløkonomi, inkludert budsjett-, statistikk, regnskaps-, og markedsfunksjon og medførte også fast deltagelse i konsernets ledergruppe. Jeg var i den anledning fungerende Økonomidirektør i en tremåneders periode våren 1992.

4)
Stilling: Statistikksjef
Varighet: 1990-1991

Som Statistikksjef i Luftfartsverket ledet jeg Kontor for statistikk og forvaltning med ansvar for følgende hovedområder:

 • Produksjon av statistiske publikasjoner om norsk luftfart.
 • Forvaltning av den statlige tilskuddsordningen til kommuner med kortbaneflyplasser.
 • Vurdering av flyselskapenes økonomiske situasjon m.h.t. på driftstillatelser og rutekonsesjoner.
 • Brukerundersøkelser mot passasjerer og piloter.
 • Kontakt med forskningsmiljøer og reiselivsnæringen.


I løpet av 1990-91 gjennomførte jeg omfattende omlegginger ved kontoret, ved bl.a. å nnføre ny teknologi, effektivisere arbeidsrutinene og utvide produktspekteret. Kontoret gikk således over fra manuell statistikkføring på papirskjemaer til bruk av EDB i alle ledd av prosessen. Jeg utviklet også et opplegg for regelmessige analyser av trafikkutviklingen. Videre innledet jeg et samarbeid med flyselskaper og turoperatører om statistikk og kortsiktige prognoser, innførte virksomhets.planlegging ved kontoret og satte igang systematiske medarbeidersamtaler. I perioden deltok jeg også aktivt i flere internasjonale luftfartsorganisasjoner.

I tillegg til lederansvar for kontoret var jeg i perioden involvert i arbeid på konsernnivå knyttet til følgende områder:

 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av en ny organisasjonsstruktur for etaten, med bakgrunn i overgangen til forvaltningsbedrift, målstyring, desentralisering etc.
 • Virksomhetsplanlegging
 • Utarbeiding av maler ved innføringen, samt utarbeiding av Oslash;konomiavdelingens Virksomhetsplaner.
 • Resultatoppfølging
 • Utvikling av et resultatoppfølgingssystem for oppfølging av virksomhetsplanene.
 • Internasjonalt samarbeid
 • Utarbeiding av retningslinjer for bedriften, samt deltagelse i skandinaviske og europeiske arbeidsgrupper innenfor området statistikk og prognoser.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge